کلمه جو
صفحه اصلی

سپر افکنان

فرهنگ فارسی

در حال تسلیم شدن دست از جنگ کشیدن

لغت نامه دهخدا

سپرافکنان. [ س ِ پ َ اَ ک َ ] ( ق مرکب ) در حال تسلیم شدن. در حال ِدست از جنگ کشیدن با حال عجز و فروتنی :
نوفل سپرافکنان ز حربش
بنواخت بفرقهای چربش.
نظامی.
رجوع به سپر افکندن شود.


کلمات دیگر: