کلمه جو
صفحه اصلی

حرز الشیاطین

فرهنگ فارسی

آاطریلال گیاهی است شاخ آن شبیه است بچنگال مرغ

لغت نامه دهخدا

حرزالشیاطین. [ ح ِ زُش ْ ش َ ] ( ع اِ مرکب ) اَآطریلال. رِجْل الطیر. رِجْل الغراب. قازایاغی. حشیشةالبرص. گیاهی است شاخ آن شبیه است به چنگال مرغ. رجوع به اآطریلال شود.


کلمات دیگر: