کلمه جو
صفحه اصلی

فصل نمایش

فرهنگ فارسی

مدت‌زمان نمایش مجموعه‌های تلویزیونی پیوسته و ناپیوسته که معمولاً سی هفته طول می‌کشد


فرهنگستان زبان و ادب

{TV season, season} [سینما و تلویزیون] مدت زمان نمایش مجموعه های تلویزیونی پیوسته و ناپیوسته که معمولاً سی هفته طول می کشد


کلمات دیگر: