کلمه جو
صفحه اصلی

کج ناوه

فرهنگ فارسی

ناوۀ کج‌شده نسبت به ارتفاع


فرهنگستان زبان و ادب

{tilted trough} [علوم جَوّ] ناوۀ کج شده نسبت به ارتفاع


کلمات دیگر: