کلمه جو
صفحه اصلی

کد دوحالته

فرهنگ فارسی

کد ارائه‌دهندۀ اطلاعات دودویی


فرهنگستان زبان و ادب

{two-condition code} [مهندسی مخابرات] کد ارائه دهندۀ اطلاعات دودویی


کلمات دیگر: