کلمه جو
صفحه اصلی

اتاق چندتخته

فرهنگ فارسی

اتاقی با تسهیلات خواب برای سه نفر یا بیشتر


فرهنگستان زبان و ادب

{multiple-bedded room} [گردشگری و جهانگردی] اتاقی با تسهیلات خواب برای سه نفر یا بیشتر


کلمات دیگر: