کلمه جو
صفحه اصلی

بار سرریز

فرهنگ فارسی

نسبت جریان خروجی از مخزن، برحسب مترمکعب در روز، به طول سرریز خروجی آن


فرهنگستان زبان و ادب

{weir loading, weir overflow rate, weir loading rate} [مهندسی محیط زیست و انرژی] نسبت جریان خروجی از مخزن، برحسب مترمکعب در روز، به طول سرریز خروجی آن


کلمات دیگر: