کلمه جو
صفحه اصلی

اپرای سرتاسر

فرهنگ فارسی

اپرایی که اپرانامۀ آن به موسیقی در می‌آید، در مقابل انواع دیگر که در آنها از گفت‌وگوی معمولی نیز استفاده می‌شود


فرهنگستان زبان و ادب

{through-composed opera} [موسیقی] اپرایی که اپرانامۀ آن به موسیقی در می آید، در مقابل انواع دیگر که در آنها از گفت وگوی معمولی نیز استفاده می شود


کلمات دیگر: