کلمه جو
صفحه اصلی

فتاح خان

فرهنگ فارسی

از سرداران ایل بختیاری و معاصر کریم خان زند است که پس از غلبه سپاه کریم خان بر لرستان و جایگاه آن ایل به سوی عراق و عربستان گریخت .

لغت نامه دهخدا

فتاح خان. [ ف َت ْ تا ] ( اِخ ) از سرداران ایل بختیاری و معاصر کریمخان زند است ، که پس از غلبه سپاه کریمخان بر لرستان و جایگاه آن ایل بسوی عراق و عربستان گریخت. سپس با چند تن دیگر از یاران و هم قطاران خود دوباره روی دوستی با کریم خان نمود. ( از مجمل التواریخ گلستانه ص 156 و 246 ).


کلمات دیگر: