کلمه جو
صفحه اصلی

غراب نوح

فرهنگ فارسی

کلاغی که نوح ۴ فرستاد با از چگونگی طوفان پیغام آورد و او رفت و باز نگشت .
کلاغی است که نوح فرستاد تا از چگونگی طوفان آب پیغام آورد و رفت و برنگشت

لغت نامه دهخدا

غراب نوح. [ غ ُ ب ِ ] ( اِخ ) کلاغی است که نوح ( ع ) فرستاد تا از چگونگی طوفان آب پیغام آورد و رفت و برنگشت. رجوع به البیان و التبیین چ 1932م. ج 3 ص 179 و غراب ابقع شود.


کلمات دیگر: