کلمه جو
صفحه اصلی

حرف اصلی

فرهنگ فارسی

در اصطلاح دستور زبان عرب حرفی که در همه تصاریف یک کلمه باقی بماند

لغت نامه دهخدا

حرف اصلی. [ ح َ ف ِ اَ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) در اصطلاح دستور زبان عرب ، حرفی که در همه تصاریف یک کلمه باقی بماند چون حرفهای «ک. ت. ب » در کتب. در برابر حرف زائد که در برخی صیغه ها هست و در برخی حذف شود. و در موقع تعلیم گویند: هرگاه کلمه را در برابر «فعل » قرار دهیم هر حرف که مقابل «ف. ع. ل » قرار گیرد اصلی و هر حرف که مانند آن در فعل افزوده شود حرف زائد است. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ).


کلمات دیگر: