کلمه جو
صفحه اصلی

روش تدفین

فرهنگ فارسی

شیوۀ عملی اجرای آداب و رسوم تدفین درگذشتگان در یک جامعه


فرهنگستان زبان و ادب

{mortuary practice} [باستان شناسی] شیوۀ عملی اجرای آداب و رسوم تدفین درگذشتگان در یک جامعه


کلمات دیگر: