کلمه جو
صفحه اصلی

بند قیدی

فرهنگ فارسی

بندی که در جمله نقش قید را ایفا می‌کند


دانشنامه عمومی

بندهای قیدی یکی از انواع بندهای پیرو در زبان هستند. دو نوع دیگر، بندهای موصولی و متممی هستند.
بندهای قیدی ازجمله بندهای پیرویی هستند که در جملات مرکب ظاهر می شوند و توصیفگر بند پایه اند. این بندها با کلمات ربطی مانند «زیرا، وقتی که، تا، که، چون، اگر، درنتیجه» و نظایر آن به کار می روند و بیانگر ارتباط زمانی، علّی، شرطی و نظایر آن میان دو فعل (یا دو بند) هستند؛ مانند مثال های زیر:
بندهای قیدی افزوده هایی هستند که به عنوان توصیفگرهای قیدی یا قید جمله عمل می کنند و از آنجا که افزوده ها اجباری نیستند بنابراین می توانند حذف شوند.
زبان های مختلف با استفاده از سه شیوه می توانند بندهای قیدی را نشان دهند: تکواژهای پیروساز، صورت های فعلی خاص، و توالی کلمات. زبان فارسی از شیوه نخست بهره می برد.

فرهنگستان زبان و ادب

{adverbial clause} [زبان شناسی] بندی که در جمله نقش قید را ایفا می کند


کلمات دیگر: