کلمه جو
صفحه اصلی

بهاره کردن

فرهنگ فارسی

نگه داشتن بذر در تاریکی و دمای پایین در مدت‌زمانی معین برای آنکه زودتر به گُل بنشیند یا میوه دهد


فرهنگستان زبان و ادب

{vernalize} [کشاورزی- علوم باغبانی] نگه داشتن بذر در تاریکی و دمای پایین در مدت زمانی معین برای آنکه زودتر به گُل بنشیند یا میوه دهد


کلمات دیگر: