کلمه جو
صفحه اصلی

خورشید زرد

فرهنگ فارسی

آفتاب زرد تنگ غروب

لغت نامه دهخدا

خورشیدزرد. [ خوَرْ / خُرْ زَ ] ( ص مرکب ) آفتاب زرد. تنگ غروب. نزدیک به فروشدن آفتاب. آخرهای روز که رنگ خورشید از سفیدی بزردی می زند :
بیامد بهنگام خورشیدزرد
فروکوفت ناگاه کوس نبرد.
اسدی ( گرشاسبنامه ).


کلمات دیگر: