کلمه جو
صفحه اصلی

کوچک بالا

فرهنگ فارسی

کوتاه بالا و پست قامت . خرد قامت و صغیر الجثه

لغت نامه دهخدا

کوچک بالا. [ چ َ / چ ِ ] ( ص مرکب ) کوتاه بالا و پست قامت. ( از آنندراج ). خردقامت و صغیرالجثه. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: