کلمه جو
صفحه اصلی

فراوند

فرهنگ معین

(فَ وَ ) (اِمر. ) چوب بزرگی که پشت در می انداختند تا در باز نشود.

لغت نامه دهخدا

فراوند. [ ف َ وَ ] ( اِ مرکب ) چوب گنده ای باشد که در پس درِ کوچه نهند تا در گشوده نگردد. ( برهان ). از: فر ( پیشاوند ) + وند، به معنی بند. ( از حاشیه برهان چ معین ). و رجوع به فدرنگ و فدوند شود.

فرهنگ عمید

چوب بزرگی که برای جلوگیری از بازشدن در، پشت آن قرار می دهند.


کلمات دیگر: