کلمه جو
صفحه اصلی

لایفهم

فرهنگ فارسی

آ نچه در فهم نمی آ ید .

لغت نامه دهخدا

لایفهم. [ ی ُ هََ ] ( ع ص مرکب ) ( از: لا + یفهم )آنچه در فهم نمی آید. ( آنندراج ). که در فهم نیاید.

فرهنگ عمید

نامفهوم.

پیشنهاد کاربران

فمعل مضارع نفی یعنی نمی داند


کلمات دیگر: