کلمه جو
صفحه اصلی

مرتفع ساختن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) ۱- برافراشتن بلند کردن . ۲ - بلند بناکردن . ۳ - برطرف کردن از بین بردن : گر مزاج فاسدش گردد موثر در عدد مرتفع سازد فسادش صحت نصف از چهار . ( وحشی بافقی )

فرهنگ معین

( ~. تَ ) [ ع - فا. ] (مص م . ) ۱ - برافراشتن ، بلند کردن . ۲ - برطرف کردن ، از بین بردن ، رفع شده .

دانشنامه عمومی

ارتفاع دادن، بلند کردن؛ رفع نمودن، از بین بردن.کلمات دیگر: