کلمه جو
صفحه اصلی

صلح جویانه


مترادف صلح جویانه : آشتی جویانه، سازشکارانه، صلح طلبانه، مسالمت آمیز

متضاد صلح جویانه : ستنیزه جویانه

فارسی به انگلیسی

peaceful

فارسی به عربی

السلمی


کلمات دیگر: