کلمه جو
صفحه اصلی

تتمات

فرهنگ فارسی

جمع تتمه ضمیمه ها

لغت نامه دهخدا

تتمات. [ ت َ ت ِ م م ] ( ع اِ ) ج ِتتمه. ضمیمه ها. ( ناظم الاطباء ). رجوع به تتمه شود.


کلمات دیگر: