کلمه جو
صفحه اصلی

شاخک مغزه

فرهنگ فارسی

هریک‌ از دنباله‌های‌ مغزه‌ که‌ تا‌ زیر دندانه‌های‌ دندان‌ امتداد یافته است


فرهنگستان زبان و ادب

{pulp horn} [پزشکی-دندان پزشکی] هریک از دنباله های مغزه که تا زیر دندانه های دندان امتداد یافته است


کلمات دیگر: