کلمه جو
صفحه اصلی

شبه تقارن

فرهنگ فارسی

وضعیتی که در آن بلور با توجه به زاویه‌ها و نسبت محورها تقارنی بیشتر از تقارن واقعی از خود نشان می‌دهد


فرهنگستان زبان و ادب

{pseudosymmetry} [فیزیک] وضعیتی که در آن بلور با توجه به زاویه ها و نسبت محورها تقارنی بیشتر از تقارن واقعی از خود نشان می دهد


کلمات دیگر: