کلمه جو
صفحه اصلی

تند گوی

فرهنگ فارسی

تند گفتار . که سخن درشت گویند .

لغت نامه دهخدا

تندگوی. [ ت ُ ] ( نف مرکب )تندگفتار. که سخن درشت گوید. تلخ گفتار :
قوی استخوانها و بینی بزرگ
سیه چرده و تندگوی و سترگ.
فردوسی.


کلمات دیگر: