کلمه جو
صفحه اصلی

بینه انبار

فرهنگ فارسی

دارانباری برای نگهداری بینه


فرهنگستان زبان و ادب

{log yard} [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] دارانباری برای نگهداری بینه


کلمات دیگر: