کلمه جو
صفحه اصلی

امنیت جمعی

فرهنگ فارسی

سامانۀ بین‌المللی که در آن تعدادی از کشورهای هم‌پیمان برای تأمین امنیت خود همکاری می‌کنند و درصورت تجاوز به یکی از آنها، دیگران موظف به اقدام مشترک در رفع تجاوزند


فرهنگستان زبان و ادب

{collective security} [علوم سیاسی و روابط بین الملل] سامانۀ بین المللی که در آن تعدادی از کشورهای هم پیمان برای تأمین امنیت خود همکاری می کنند و درصورت تجاوز به یکی از آنها، دیگران موظف به اقدام مشترک در رفع تجاوزند


کلمات دیگر: