کلمه جو
صفحه اصلی

اکراها


برابر پارسی : به ناخواست، ناگزیر

فارسی به انگلیسی

reluctantly

reluctantly, underduress


فرهنگ فارسی ساره

به ناخواست، ناگزیرکلمات دیگر: