کلمه جو
صفحه اصلی

مرده


مترادف مرده : بی جان، درگذشته، متوفا، مرحوم، میت ، خاموش، ساکت، بی روح، بی حس، بی حرکت، قدیمی، ازیادرفته، فراموش شده، آب دیده، تیره، کدر، تار، ازبین رفته، نابودشده، تباه شده، بایر، ناکشته، خشک، خشکیده

متضاد مرده : حی، زنده

فارسی به انگلیسی

decedent, dead, deceased, defunct, departed, drab, extinct, [adj.] dead, [med.] necrosed, necrotic, asleep, fallen, gone, lifeless, stark, dead person, [c.p.] dummy, stillborn

dead, [med.] necrosed, necrotic


dead person, [c.p.] dummy


asleep, dead, deceased, defunct, departed, drab, extinct, fallen, gone, lifeless, stark


فارسی به عربی

منقرض , میة , میت

مترادف و متضاد

defunct (اسم)
مرده

defunct (صفت)
تمام شده، مرده، از بین رفته، درگذشته

extinct (صفت)
تمام شده، مرده، از بین رفته، منقرض، خاموش، معدوم، منسوخه، خاموش شده

dead (صفت)
کهنه، بی روح، بی حس، مرده

vapid (صفت)
خنک، بی روح، بی مزه، بی حس، مرده، بی حرکت

exanimate (صفت)
بی روح، بی جان، مرده، جامد، کسل، دل مرده و بی روح

deceased (صفت)
مرده، مرحوم

lifeless (صفت)
مرده، عاری از زندگی

صفت ≠ خشک، خشکیده


بی‌جان، درگذشته، متوفا، مرحوم، میت ≠ حی، زنده


۱. بیجان، درگذشته، متوفا، مرحوم، میت ≠ حی، زنده
۲. خاموش، ساکت
۳. بیروح
۴. بیحس، بیحرکت
۵. قدیمی
۶. ازیادرفته، فراموششده
۷. آبدیده
۸. تیره، کدر، تار
۹. ازبینرفته، نابودشده، تباهشده
۱۰. بایر، ناکشته
۱۱. خشک، خشکیده


فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱- جانوری که بیجان شده فوت کرده در گذشته مقابل زنده : و چون شراب با زنان همی داد بخوردندی و همی فتادندی مرده . ۲ - بی حس و حرکت بی رمق جمع : مردگان . ۳ - خاموش : یاد آر ز شمع مرده یاد آر . ( دهخدا . مجموع. اشعار ) یا مرد. چیزی . عاشق آن واله وشیدای وی : زان لب که مرد. نفسش آب زندگی است دشنام خشک هم بدعاگو نمی رسد . ( سالک قزوینی )
شجاع بهادر

فرهنگ معین

(مُ دِ ) (اِمف . ) بی جان ، فوت شده . ج . مردگان .

لغت نامه دهخدا

( مردة ) مردة. [ م َ رَدْ دَ ] ( ع اِ ) فایده. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ) ( از متن اللغة ) .

مردة. [ م َ رَ دَ ] ( ع ص ، اِ ) ج ِ مارد. متمردان وسرکشان. رجوع به مارد و مَرَدَه ( ماده بعد ) شود.
مرده. [ م َ رَ دَ ] ( ع ص ، اِ ) مردة. ج ِ مارد. متمردان و سرکشان : میان او و طواغیت آن ملاعین و مرده آن شیاطین کارزارهائی رفت که ذکر آن بر صفحات ایام تا قیامت باقی خواهد بود. ( ترجمه تاریخ یمینی ص 16 ). رجوع به مارد شود. || فارسی زبانان گاهی این جمع را بر مرید بندند چون قصد طعنی کنند. ( یادداشت مرحوم دهخدا ). در تداول مرده به معنی مریدان مستعمل است و آن را جمع مرید پنداشته اند.

مرده. [ م ُ دَ / دِ ] ( ن مف ) فوت کرده. درگذشته. متوفی. که جان از کالبدش بدر رفته است. هالک. وفات کرده. میت :
مرده نشودزنده زنده به ستودان شد
آئین جهان چونین تا گردون گردان شد.
رودکی.
وآن مردگان در آن چهار دیوار بماندند سالیان بسیار. ( ترجمه طبری بلعمی ). و ایشان [ خرخیزیان ] آتش را بزرگ دارند و مرده را بسوزانند. ( حدود العالم ). صقلابیان مرده را بسوزانند. ( حدود العالم ).
هر که را بخت یارمند بود
گو بشو مرده را ز گور انگیز.
خسروی.
بر آمد ز زابلستان رستخیز
زمین مرده را بانگ برزد که خیز.
فردوسی.
از آن کار پر درد شد گرگسار
کجا زنده شد مرده اسفندیار.
فردوسی ( شاهنامه چ دبیرسیاقی ، 15، 1806 ).
به کین جستن مرده ناپدید
سر زندگان چند خواهی برید.
فردوسی.
چه مرده و چه خفته که بیدار نباشی
آن را چه دلیل آری و این را چه جواب است.
منوچهری.
بود مرده هر کس که نادان بود
که بیدانشی مردن جان بود.
اسدی.
مرگ جهل است و زندگی دانش
مرده نادان و زنده دانایان.
ناصرخسرو.
نشنودی آن مثل که زند عامه
مرده به از بکام عدوزسته.
ناصرخسرو.
آب خدا آنکه مرده زنده بدو کرد
آن پسر بی پدر برادر شمعون.
ناصرخسرو.
عالم همه بهشت ز شادی و خرمی
من مانده همچو مرده تنها به گور تنگ.
عمعق.
ور نیاید برون تو مرده ش دان
در شکم یا که نیست خود بچه آن.
بهاءالدین ولد.

مرده . [ م َ دَ / دِ ] (اِ) در تداول نوعی معرفه برای کلمه ٔ مرد، مرد معهود. || (ص ) شجاع . بهادر. (غیاث اللغات ).


مرده . [ م َ رَ دَ ] (ع ص ، اِ) مردة. ج ِ مارد. متمردان و سرکشان : میان او و طواغیت آن ملاعین و مرده ٔ آن شیاطین کارزارهائی رفت که ذکر آن بر صفحات ایام تا قیامت باقی خواهد بود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 16). رجوع به مارد شود. || فارسی زبانان گاهی این جمع را بر مرید بندند چون قصد طعنی کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). در تداول مرده به معنی مریدان مستعمل است و آن را جمع مرید پنداشته اند.


مرده . [ م ُ دَ / دِ ] (ن مف ) فوت کرده . درگذشته . متوفی . که جان از کالبدش بدر رفته است . هالک . وفات کرده . میت :
مرده نشودزنده زنده به ستودان شد
آئین جهان چونین تا گردون گردان شد.

رودکی .


وآن مردگان در آن چهار دیوار بماندند سالیان بسیار. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ). و ایشان [ خرخیزیان ] آتش را بزرگ دارند و مرده را بسوزانند. (حدود العالم ). صقلابیان مرده را بسوزانند. (حدود العالم ).
هر که را بخت یارمند بود
گو بشو مرده را ز گور انگیز.

خسروی .


بر آمد ز زابلستان رستخیز
زمین مرده را بانگ برزد که خیز.

فردوسی .


از آن کار پر درد شد گرگسار
کجا زنده شد مرده ٔ اسفندیار.

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ، 15، 1806).


به کین جستن مرده ٔ ناپدید
سر زندگان چند خواهی برید.

فردوسی .


چه مرده و چه خفته که بیدار نباشی
آن را چه دلیل آری و این را چه جواب است .

منوچهری .


بود مرده هر کس که نادان بود
که بیدانشی مردن جان بود.

اسدی .


مرگ جهل است و زندگی دانش
مرده نادان و زنده دانایان .

ناصرخسرو.


نشنودی آن مثل که زند عامه
مرده به از بکام عدوزسته .

ناصرخسرو.


آب خدا آنکه مرده زنده بدو کرد
آن پسر بی پدر برادر شمعون .

ناصرخسرو.


عالم همه بهشت ز شادی و خرمی
من مانده همچو مرده تنها به گور تنگ .

عمعق .


ور نیاید برون تو مرده ش دان
در شکم یا که نیست خود بچه آن .

بهاءالدین ولد.


گر بدی کرد چون به نیکی خفت
از پس مرده بد نباید گفت .

نظامی .


مرده ٔ گور بود در نخجیر
مرده را کی بود ز گور گزیر.

نظامی .


ای خنک آن مرده کز خود رسته شد
در وجود زنده ای پیوسته شد.

مولوی .


وای آن زنده که با مرده نشست
مرده گشت و زندگی از وی بجست .

مولوی .


تمامش بکشتم به سنگ آن خبیث
که از مرده دیگر نیاید حدیث .

سعدی .


بالله ار خاک مرده باز کنند
نشناسی توانگر از درویش .

سعدی .


سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند.

سعدی .


زنده که از مرده فضول وی است
مرده به از وی به قبول وی است .

امیرخسرو.


زنده به مرده مشو ای ناتمام
زنده تو کن مرده خود را به نام .

امیرخسرو.


نتوان پس مرده رفت در گور.

امیرخسرو.


- امثال :
از پس مرده بد نباید گفت .
از مرده حدیث نیاید .
این مرده به این شیون نیرزد .
زنده بلا مرده بلا .
فیل مرده اش صد تومان زنده اش صد تومان .
مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند .

سعدی .


مرده از جوع به که زنده به قرض .
مرده از بس که فزون است کفن نتوان کرد .
مرده از نیشتر کجا نالد. یا مرده از نیشتر مترسانش .
مرده است و گورستان .
مرده ٔ او بر زنده ٔ تو بار است یعنی در کمال به استطاعتی بر تو غالب است و تو باوجود استطاعت حریف او نمی توانی شد. (آنندراج ).
مرده بهتر که زنده و مغبون .
مرده حلوا نمی خورد .
مرده را که به حال خود بگذاری کفن خود را خراب میکند .
مرده سخن نگوید .
مرده شوی را با بهشت و جهنم کار نیست .
مرده ٔ مرا هیچ کس چون من نگرید .
مرده هر چند عزیز است نگه نتوان داشت .
نبّاش از مرده نترسد .
|| خاموش . منطفی . افسرده . خامد :
و آن قطره ٔ باران زبر لاله ٔ احمر
همچون شرر مرده فراز علم نار.

منوچهری .


ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا.

حافظ.


|| آنچه از حیوان که خود بمیرد نه آنکه آن رابکشند. (یادداشت مرحوم دهخدا) : چهارپایان کشته و مرده شکاریها بدان موضع ایشان فرستد. (حدود العالم ). || بایر. موات . زمین بایر. خاک مرده . خاکی که در آن کشت و زرع نشود و متروک و لم یزرع مانده باشد :
در آنگه سمرقند کرده نبود
زمینش بجز خاک مرده نبود.

اسدی .


این مشکبوی و سرخ گل زنده
زان زشت خاک مرده ٔ مدفون است .

ناصرخسرو.


|| آب دیده و فاسد شده . از حیز انتفاع افتاده . بی خاصیت و تباه گشته .
- گچ مرده ؛ گچی که آب بر آن ریخته شده یا در معرض باران و رطوبت بوده است و دیگر بی خاصیت است و به کاری نیاید.
|| فاسدشده . تباه گشته : گوشت مرده ؛ گوشتی که در اطراف زخم فاسد شده و سلول زنده ای در آن نیست : و ریش ها را از گوشت مرده پاک کند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ) خرق ... محلل است و لطیف کننده است و جلد قوی کند و گوشت مرده بخورد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). || جنازه . (منتهی الارب ). جسد بی جان : گهی بنالد بر مرده ٔ کسان او زار
به آوخ آوخ ودرد و دریغ و هایاهای .

سوزنی .


قرب صد هزار مرده کفار بر فضای آن مصاف بر زمین انداختند. (ترجمه ٔتاریخ یمینی ص 394).
|| افسرده . از حرکت و هیجان افتاده . رجوع به دل مرده شود : ظاهر درویش جامه ژنده است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده و نفس مرده . (گلستان ).
- تب مرده ؛ تب خفیف دایم . (یادداشت مرحوم دهخدا).
|| راکد. ساکن . بی حرکت ؛ آب مرده ، آب راکد و غیرجاری :
این آبهای مرده به دریا نمی رسد.

صائب .


- خون مرده ؛ خونی که در اثر ضرب و زخمی زیر پوست گرد آید و به سیاهی گراید. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مردن شود.
|| روانگشته و فراموش شده :
داشتم صد آرزوی مرده بیش
از نگاهی جمله را جان در تن است .

مسیح کاشی (از آنندراج ).


امید مرده زنده به دشنام می شود
آه از دعای من که به مرگ اثرنشست .

ظهوری (از آنندراج ).


|| عاشق . (غیاث اللغات ). مشتاق . بسیار آرزومند و مشتاق و منتظر. سخت عاشق . و دلبسته : مردگان معدلت به آب حیرت احسان و اکرام او زنده گشت . (سندبادنامه ).
مرده ٔ گور بود در نخچیر
مرده را کی بود ز گور گزیر.

نظامی (هفت پیکر ص 68).


ما که نظر بر سخن افکنده ایم
مرده ٔ اوییم و بدو زنده ایم .

نظامی .


مرده ٔ مردار نه ای چون زغن
زاغ شو و پای به خون درمزن .

نظامی .


کدام روز شوی کشته ٔ نگار مسیح
بگوی راست که ما مرده ٔ همان روزیم .

مسیح کاشی (از آنندراج ).


تو مرده ٔ کوثری و من زنده ٔ می
مشکل که به یک جو رود آب من تو.

یغما.


ز آن لب که مرده ٔ نفسش آب زندگیست
دشنام خشک هم به دعاگو نمی رسد.

سالک (آنندراج ).مردة. [ م َ رَ دَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مارد. متمردان وسرکشان . رجوع به مارد و مَرَدَه (ماده ٔ بعد) شود.


مردة. [ م َ رَدْ دَ ] (ع اِ) فایده . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (از متن اللغة) .


فرهنگ عمید

۱. [مقابلِ زنده] انسان یا حیوان که بی جان شده باشد، درگذشته، بی جان.
۲. (قید ) [عامیانه، مجاز] بی حس و حرکت.
۳. (صفت ) [مجاز] نابودشده.
۴. [قدیمی، مجاز] بسیارشیفته، عاشق.
۵. (صفت ) [قدیمی، مجاز] خاموش شده.
۶. (صفت ) [قدیمی، مجاز] خشک، لم یزرع.
۱. [جمعِ مارِد] = مارِد
۲. [جمعِ مرید] = مَرید

۱. [جمعِ مارِد] = مارِد
۲. [جمعِ مرید] = مَرید


۱. [مقابلِ زنده] انسان یا حیوان که بی‌جان شده باشد؛ درگذشته؛ بی‌جان.
۲. (قید) [عامیانه، مجاز] بی‌حس و حرکت.
۳. (صفت) [مجاز] نابودشده.
۴. [قدیمی، مجاز] بسیارشیفته؛ عاشق.
۵. (صفت) [قدیمی، مجاز] خاموش‌شده.
۶. (صفت) [قدیمی، مجاز] خشک؛ لم‌یزرع.


دانشنامه عمومی

مرده به معانی زیر به کار می رود:
مرده، موجودی که در گذشته زنده بوده است و دچار مرگ گردیده
مرده (آلبوم یانگ فادرز)
مرده، یکی از انواع بار از مفاهیم مورد استفاده در مهندسی عمران

گویش اصفهانی

تکیه ای: marda
طاری: marda
طامه ای: marda
طرقی: marda
کشه ای: marda
نطنزی: marda


گویش مازنی

/merde/ مرده – بی جان – نوعی بازی که در مراسم عروسی انجام گیرددر این بازی یک نفر خود را به صورت مرده در آورده و روی زمین دراز کشدسپس شخصی دیگری به شکلی خاص او را بلند نموده و از پشت سر خود رها نماید

مرده – بی جان – نوعی بازی که در مراسم عروسی انجام گیرددر ...


واژه نامه بختیاریکا

کشته قضا

جدول کلمات

میت

پیشنهاد کاربران

مرده: در پهلوی مرتگ murtag بوده است.
( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 221. )
به مرده در زبان ترکی" اؤلو " گفته می شود . از مصدر" اؤلمک" به معنی مردن
قبیر صاندیقا ( قبرستانا ) گئدن اولو قایتماز .
ترجمه:
مرده ای که به قبرستان برود دوباره بر نمی گردد
شعر:
مال و ملک خویش را در مکر نا اهلان مباز
سوی قبرستان روان شد بر نگردد مرده باز ( علی باقری )

مرده ی کسی یا چیزی بودن : عاشق او بودن و به خاطر آن به مرگ حاضر شدن.
مرده ی گور بود در نخچیر
مرده را کی بود زگور گزیر
هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص۴۵۰.


مرده به ترکی: اؤلو

بی جان


کلمات دیگر: