کلمه جو
صفحه اصلی

گوکله شور

فرهنگ فارسی

محلی است درشبه جزیره میانکاله در دریای خزر . گوکله شور یعنی گودی کله گاو . این نام از آن روست که آنجا بقدری پرگل است که قابل عبور نیست و گاومیش داران برای جای پا ناگزیرند که گله گاو مرده جستجو کنند و بکار برند .

لغت نامه دهخدا

گوکله شور. [ ل َ ش َ وَ ] ( اِخ ) محلی است در شبه جزیره میانکاله در دریای خزر. گوکله شور یعنی گودی کله گاو. این نام از آن رو است که آنجا بقدری پر گل است که قابل عبور نیست و گاومیش داران برای جای پا ناگزیرند که کله گاو مرده جستجو کنند و به کار برند. ( از مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 61 و ترجمه آن کتاب ص 90 ).


کلمات دیگر: