کلمه جو
صفحه اصلی

نهنگ گرینلندی

فرهنگ فارسی

گونه‌ای از تیرۀ نهنگیان و راستۀ آب‌بازسانان که ظاهری گوشتالو دارد، اما ناحیۀ ‌گردنی آن مشخص است؛ سطح پشتی آن عریض و بدون بالۀ پشتی است


فرهنگستان زبان و ادب

{Balaena mysticetus} [زیست شناسی- علوم جانوری] گونه ای از تیرۀ نهنگیان و راستۀ آب بازسانان که ظاهری گوشتالو دارد، اما ناحیۀ گردنی آن مشخص است؛ سطح پشتی آن عریض و بدون بالۀ پشتی است


کلمات دیگر: