کلمه جو
صفحه اصلی

دیپلماتی

فرهنگ فارسی

مربوط به دیپلماسی


لغت نامه دهخدا

دیپلماتی. [ ل ُ ] ( ص نسبی ) ( مأمورین... ) دیپلمات. گروهی از مستخدمین دولت هستند که عهده دار امور دیپلوماسی و تنظیم اداره آن و روابط دولت با دولتهای دیگر می باشند. ( دائرة المعارف فارسی ). رجوع به دیپلماسی شود.

فرهنگستان زبان و ادب

{diplomatic} [علوم سیاسی و روابط بین الملل] مربوط به دیپلماسی


کلمات دیگر: