کلمه جو
صفحه اصلی

دیرینه عرض

فرهنگ فارسی

← دیرینه‌عرض مغناطیسی


فرهنگستان زبان و ادب

[ژئوفیزیک] ← دیرینه عرض مغناطیسی


کلمات دیگر: