کلمه جو
صفحه اصلی

چنار سفلی

فرهنگ فارسی

ده کوچکی است از دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین .

لغت نامه دهخدا

چنارسفلی. [ چ ِ س ُ لا ] ( اِخ ) ده کوچکی است از دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین که در 48 هزارگزی شمال خاوری آوج و 42 هزارگزی راه عمومی واقع است و 25 تن سکنه دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1 ).

دانشنامه عمومی

چنار سفلی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
چنار سفلی (بوئین زهرا)
چنار سفلی (خرم آباد)
چنار سفلی (صحنه)
چنار سفلی (کرمانشاه)


کلمات دیگر: