کلمه جو
صفحه اصلی

شش پنجه

فرهنگ فارسی

نام گیاهی دوایی نام دارویی است که آنرا کشنه . بر وزن دشنه می گویند .

لغت نامه دهخدا

شش پنجه. [ ش َ / ش ِ پ َ ج َ / ج ِ ] ( اِ مرکب ) نام گیاهی دوایی. ( ناظم الاطباء ). نام دارویی است که آن را کَشنَه بر وزن دشنه می گویند. ( برهان ) ( از آنندراج ). رجوع به کشنه شود.


کلمات دیگر: