کلمه جو
صفحه اصلی

غیک شیخان

فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت که در ۸۵ هزار گزی جنوب خاوری مسکون و ۱۸ هزار گزی شمال راه مالرو کروک - سبزواران قرار دارد.

لغت نامه دهخدا

غیک شیخان. [ ش َ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت که در 85هزارگزی جنوب خاوری مسکون و 18هزارگزی شمال راه مالروکروک به سبزواران قرار دارد. جلگه و گرمسیر است. سکنه آن 100 تن شیعه فارسی زبانند. آب آن از رودخانه و قنات است. محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی زراعت و مکاری است. راه مالرو دارد. مزارع چابیدک و شیخ آباد جزء این ده است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 ).


کلمات دیگر: