کلمه جو
صفحه اصلی

سرج

فارسی به انگلیسی

saddle


فرهنگ فارسی

زین، زین که پشت اسب بگذارند، بالاترازسرهنگ
( اسم ) زین ( اسب و غیره ) جمع سروج
نام پسر ابراهیم خلیل از قنطور ابنت یقطن .

فرهنگ معین

(سَ ) [ ع . ] (اِ. ) زین ، زین اسب .

لغت نامه دهخدا

سرج . [ س ُ رُ ] (ع اِ) ج ِ سِراج . (ترجمان القرآن ) (آنندراج ).


سرج. [ س َ ] ( ع مص ) دروغ گفتن. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ).

سرج. [ س َ رَ] ( ع مص ) نیکوروی و روشن شدن. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ). || دروغ گفتن. ( اقرب الموارد ).

سرج. [ س َ ] ( ع اِ ) زین که بر پشت اسب نهند. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ) ( دهار ) ( منتهی الارب ). گفته اند فارسی معرب و اصل آن سرک است. ( المعرب جوالیقی ص 200 ).

سرج. [ س ُ رُ ] ( ع اِ ) ج ِ سِراج. ( ترجمان القرآن ) ( آنندراج ).

سرج. [ س ُ رُ ] ( اِخ ) نام آبی است متعلق به بنی عجلان. ( معجم البلدان ).

سرج. [ س ِ رِ ] ( اِخ ) دهی از دهستان بناب جو بخش بناب شهرستان مراغه. سکنه 747 تن. آب آن از رودخانه صوفی چای. محصول آن غلات ، کشمش ، بادام ، کرچک. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4 ).

سرج. [ س َ ] ( اِخ ) نام پسر ابراهیم خلیل از قنطورا بنت یقطن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).

سرج . [ س َ ] (اِخ ) نام پسر ابراهیم خلیل از قنطورا بنت یقطن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).


سرج . [ س َ ] (ع اِ) زین که بر پشت اسب نهند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (دهار) (منتهی الارب ). گفته اند فارسی معرب و اصل آن سرک است . (المعرب جوالیقی ص 200).


سرج . [ س َ ] (ع مص ) دروغ گفتن . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).


سرج . [ س َ رَ] (ع مص ) نیکوروی و روشن شدن . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || دروغ گفتن . (اقرب الموارد).


سرج . [ س ِ رِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بناب جو بخش بناب شهرستان مراغه . سکنه 747 تن . آب آن از رودخانه ٔ صوفی چای . محصول آن غلات ، کشمش ، بادام ، کرچک . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).


سرج . [ س ُ رُ ] (اِخ ) نام آبی است متعلق به بنی عجلان . (معجم البلدان ).


فرهنگ عمید

زین.
= سِراج

زین.


سِراج#NAME?


دانشنامه عمومی

روستای سرج یکی از روستاهای توابع شهرستان مراغه هست و حدود 13 کیلو متر از مرکز مراغه فاصله دارد جمعیت ان چیزی حدود 1800 نفر میباشد و خوانوار ان حدود560 خوانوار است از میوه های اصلی روستای سرج می توان به انگور»بادام»گردو»,... اشاره کرد.

دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] تکرار در قرآن: ۴(بار)

گویش مازنی

بخشی از زمین کشاورزی که با شن و سنگ توأم است


۱کشک ۲قره قروت


/serj/ بخشی از زمین کشاورزی که با شن و سنگ توأم است & کشک - قره قروت


کلمات دیگر: