کلمه جو
صفحه اصلی

فراخ نشستن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) دور از هم نشستن .

لغت نامه دهخدا

فراخ نشستن. [ ف َ ن ِ ش َ ت َ ] ( مص مرکب ) از یکدیگر دور نشستن. تفسح. ( یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به فراخ شود.


کلمات دیگر: