کلمه جو
صفحه اصلی

فراری کردن

فارسی به انگلیسی

rout

فرهنگ فارسی

( مصدر ) فرار دادن گریزاندن .

لغت نامه دهخدا

فراری کردن. [ ف ِ / ف َ ک َ دَ ] ( مص مرکب ) فرار دادن. فراراندن. رجوع به فرار دادن و فراراندن شود.


کلمات دیگر: