کلمه جو
صفحه اصلی

بدروش


مترادف بدروش : بدراه، بدرفتار، بدعمل، بدکردار

متضاد بدروش : نیک روش

مترادف و متضاد

ill-mannered (صفت)
بد خو، بی ادب، بی تربیت، بد روش

بدراه، بدرفتار، بدعمل، بدکردار ≠ نیکروش


فرهنگ فارسی

( صفت ) کسی که روش او بد باشد بد رفتار مقابل نیک روش .

لغت نامه دهخدا

بدروش. [ ب َ رَ وِ ] ( ص مرکب ) کسی که روش او بد باشد. بدرفتار. مقابل نیک روش. ( فرهنگ فارسی معین ):

فرهنگ عمید

کسی که روش بد دارد، بدرفتار.


کلمات دیگر: