کلمه جو
صفحه اصلی

ایزاره

فرهنگ فارسی

(اسم ) مقداری از دیوار که از کف اطاق تا کنار طاقچ. مرتب. پایین را شامل است و بهنگام نشستن بدان تکیه دهند ازاره .

لغت نامه دهخدا

ایزاره. [ رَ ] ( اِ ) ازاره خانه را گویند و آن از دیوار مقداری باشد از زمین خانه تا بکنار طاقچه مرتبه پائین که در هنگام نشستن پشت بر آن گذارند. ( برهان ) ( آنندراج ). هزاره دیوار و جزء تحتانی دیوار و هر چیز که در نشستن بدان پشت دهند. ( از ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: