کلمه جو
صفحه اصلی

ترقیدن

فرهنگ فارسی

شکافته شدن و ترکیدن . شکافته شدن و ترکیدن . و این مبدل ترکیدن است .

لغت نامه دهخدا

ترقیدن. [ ت َ رَ دَ ] ( مص ) شکافته شدن و ترکیدن. ( ناظم الاطباء ). شکافته شدن و ترکیدن ،و این مبدل ترکیدن است. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ).


کلمات دیگر: