کلمه جو
صفحه اصلی

قابلق

فرهنگ معین

(لُ ) [ تر. ] (اِ. ) کیسه یا جعبة کوچک زرین مرصع به شکل قایق که در آن دستمال ، عطر و ادویة مقوی می گذاشتند.


کلمات دیگر: