کلمه جو
صفحه اصلی

گارسک

فرهنگ معین

(سَ ) (اِ. ) دانه های ریز و سفت که در برنج و گندم می روید.


کلمات دیگر: