کلمه جو
صفحه اصلی

ظهاره

فرهنگ معین

(ظِ رِ ) [ ع . ظهارة ] (اِ. ) رویة جامه ، ابره .

لغت نامه دهخدا

ظهاره. [ ظِ رَ ] ( ع اِ ) ابره. رویه. مقابل بطانه و آستر و زیره : قباها را ظهاره پوشش کردند. ( جهانگشای جوینی ). ج ، ظهائر.

فرهنگ عمید

رویۀ جامه.

جدول کلمات

رویه جامه


کلمات دیگر: