کلمه جو
صفحه اصلی

پسری

فارسی به انگلیسی

boyhood

فرهنگ فارسی

حالت وچگونگی پسر بنوت .

لغت نامه دهخدا

پسری. [ پ ِ س َ ] ( حامص ) حالت و چگونگی پسر. بُنوَّت.

فرهنگ عمید

۱. مربوط به پسر.
۲. ویژگی کسی که به فرزند پسر علاقۀ بیشتری دارد.

واژه نامه بختیاریکا

( پَ سَری ) پشت سری؛ پشت گردنی؛ قفا
( پَسِری ) سه روز بعد؛ پس از سه روز


کلمات دیگر: