کلمه جو
صفحه اصلی

غلبه داشتن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) ۱ - بسیار بودن بیش بودن ۲ - چیره بودن پیروز بودن .

لغت نامه دهخدا

غلبه داشتن. [ غ َ ل َ ب َ / ب ِ ت َ ] ( مص مرکب ) بیش بودن. بسیار شدن. چیره شدن : اگر در مردم یکی از این قوی بر دیگری غلبه دارد ناچار آنجا نقصانی آید. ( تاریخ بیهقی ). و آنجا که خشکی غلبه دارد، بخار ضماد تر و کماد تر از راه بینی به شش رسد سود دارد. ( ذخیره خوارزمشاهی ).


کلمات دیگر: