کلمه جو
صفحه اصلی

متنی

فارسی به انگلیسی

textual

مترادف و متضاد

textual (صفت)
لفظی، متنی، مربوط به متن یا نص

textuary (صفت)
لفظی، متنی، مربوط به متن

لغت نامه دهخدا

متنی. [ م ُ ] ( اِ ) نعناع است. ( تحفه حکیم مؤمن ) ( فهرست مخزن الادویه ). و رجوع به نعناع و متنجوشه شود.

پیشنهاد کاربران

بدو گفت هین برنشین از پسم گرامی تر از تو نباشد کسم


کلمات دیگر: