کلمه جو
صفحه اصلی

نسخه بردن

فرهنگ فارسی

( مصدر ) نسخه بردن ازچیزی .۱ - کتاب یا رساله یاشعری جالب توجه ونغزبرای خودیا دیگری نسخه ای نوشتن .۲ - چیزی راسرمشق قراردادن و از آن تقلیدکردن : واگر آن مخدوم که نسخه مکارم ازشمائل اوبرند( ع ): فشکر الدهریقفی بالفراق می گوید...

پیشنهاد کاربران

نسخه بردن : رونوشت بردن .
( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص 289 ) .


کلمات دیگر: