کلمه جو
صفحه اصلی

نامسموع

فارسی به انگلیسی

unacceptable

فرهنگ فارسی

۱ - شنیده نشده .۲ - پذیرفته نشده نامقبول مقابل مسموع .

لغت نامه دهخدا

نامسموع. [ م َ ] ( ص مرکب ) آنچه شنیده نمیشود. شنیده ناشده. || نامقبول. آنچه پذیرفته نمی گردد. آنچه مقبول نمی گردد.( ناظم الاطباء ). ناشنونده. اجابت ناشده. غیرمستجاب.

پیشنهاد کاربران

نا مسموع : نا مقبول ، نا پذیرفته.
( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص 312 ) .


کلمات دیگر: