کلمه جو
صفحه اصلی

خاص شدن

فرهنگ فارسی

برگزیده شدن اختصاص یافتن

لغت نامه دهخدا

خاص شدن. [ ش ُ دَ ] ( مص مرکب ) برگزیده شدن. اختصاص یافتن. خاص گردیدن. اِغتِزاز. ( ناظم الاطباء ).
- خاص شدن بچیزی ؛ اختصاص یافتن به آن چیز.
- خاص شدن نعمت ؛ بنعمت اختصاص یافتن.


کلمات دیگر: